درباره ما

فروشگاه مجازی کتاب ایران بوک شاپ 

( صاحب امتیاز آقای حمید رضا فعال )

فروشگاه مجازی کتاب در تمامیِ زمینه های ادبی ، روانشناسی ، تاریخی ، ورزشی ، آموزش زبان های خارجی و مذهبی 

www.iran-bookshop.ir

tel :021- 44303750

09197123965

email : talashpub@yahoo.com