حفظ حریم شخصی

شرایط حفظ حریم شخصی کاربران فروشگاه:

تمام اطلاعات مشتریان این فروشگاه نزد مسئولان این مجموعه محفوظ بوده و جز با دستور  مراجع قضایی کشور در اختیار هیچ فرد،نهاد و گروهی قرار نخواهد گرفت .